Fiks protokoll

Fiks protokoll er en fellestjeneste for integrasjonsstandarder på Fiks-plattformen.

Leverandøroversikt

Leverandørene kan melde inn hvilken protokoll de støtter i sine systemer via Forms-lenken under. Kommunene kan bruke listen for å skaffe seg en oversikt over hvilken systemer som støtter tjenesten.

Listen vil bli tilgjengeliggjort ved et senere tidspunkt.

Microsoft Forms

Hva er Fiks protokoll?


Ulike systemer i kommunene må ofte kommunisere med hverandre. For å få til god kommunikasjon mellom systemene trenger vi en standard for hvordan en slik utveksling skal fungere.

Fiks protokoll er en fellestjeneste for integrasjonsstandarder på Fiks-plattformen. Tjenesten gjør det mulig å bruke systemer fra forskjellige leverandører på en enkel og standardisert måte. Med Fiks protokoll kan kommunen for eksempel benytte eByggesaksystem fra én leverandør og arkivsystem fra en annen.

Fiks protokoll er en asynkron meldingsutvekslingstjeneste på Fiks-plattformen. Fiks protokoll støtter store meldinger, kryptert ende-til-ende for sikker utveksling av data. Autentisering skjer via Fiks-plattformen og er basert på Maskinporten. Hvilke systemer som får snakke sammen, styres av kommunen i Fiks-konfigurasjon.

Tjenesten Fiks protokoll består av følgende standarder:

 • Fiks arkiv
 • Fiks politisk behandling
 • Fiks matrikkelføring
 • Fiks plan
 • Fiks arkivlett byggesak

Teknisk informasjon om løsningen og standardene

Fiks arkiv (i pilot)

Fiks arkiv er en standard for kommunikasjon mot et Noark-arkiv. Fiks arkiv støtter arkivering av ferdige dokumenter og spørringer mot arkivet for å hente ut data. Fiks arkiv er basert på arbeidet som ble gjort i GI Arkiv 1.1.  Standarden gjør det enkelt for et fagsystem å arkivere data uten spesialtilpasninger.

Med Fiks arkiv kan et system

 • lage og oppdatere mapper
 • arkivere journalposter og registreringer som er ferdige
 • søke i arkivet etter mapper, journalposter/registreringer og filer
 • hente mapper, journalposter/registreringer og filer

Fiks politisk behandling (pågående arbeid)

Fiks politisk behandling er et grensesnitt som anbefales brukt sammen med Fiks arkiv.

Med standarden kan saksbehandler

 • sende et saksframlegg/fagnotat med nødvendige vedlegg til politisk behandling
 • reservere plass på fremtidige møter selv om saksframlegg ikke er klart enda
 • ettersende vedlegg til en sak eller ettersende oppdatert saksframlegg og vedlegg
 • se hvilke utvalg som er aktive og møter i disse utvalgene slik at saksbehandler kan sette opp et forslag til behandlingsplan
 • få informasjon om hvilke møter som er planlagt i et utvalg og fristene for disse slik at saksbehandler kan få meldt sine saker til behandling i tide
 • få oversikt over hvor langt saken er kommet i den politiske behandlingen for å kunne gi tilbakemelding til søker
 • få melding om at en sak er ferdig behandlet politisk slik at saksbehandler kan gå videre med saksbehandlingen

Standarden støtter også lederes behov, for eksempel å hente ut en oversikt over hvilke saker som er sendt og over hvor lenge sakene har vært til politisk behandling. I tillegg støtter standarden ulike behov som utvalgssekretær, allmenheten og en systemeier vil ha.

Fiks matrikkelføring ( i pilot )

Fiks matrikkelføring er en standard for overføring av datagrunnlaget som skal føres i matrikkelen. Den er laget for at et eByggesakssystem skal overføre matrikkeldata til en matrikkelklient. Fiks matrikkelføring kan også brukes av andre system som ønsker å føre data til en matrikkelklient.

Standarden er laget for at det i framtiden også kan automatisk føres i matrikkelen, hvis det er tilstrekkelig data og med tilstrekkelig kvalitet.

Fiks plan ( pilot )

Fiks plan er en modernisering av GI Plan 1.1. Den er laget for at fagsystem i kommunen skal kunne snakke med et planregister.

Fiks plan støtter meldinger for oppdatering og spørring av det kommunale planregisteret. Den støtter meldinger fra både interne og eksterne fagsystem som ønsker innsyn i planregisteret.

Standarden er sentral for å støtte opp under kravene i den nasjonale produktspesifikasjonen for plan- og byggesak.

Fiks arkivlett byggesak

Fiks arkivlett byggesak er en standard som er tilrettelagt for innsyn i kommunale plan- og byggesaksarkiv når disse er strukturert med metainformasjon i tråd med arkivlett-standarden.

Fiks arkivlett byggesak har støtte for søk og innsyn i kommunale arkiv og er tilrettelagt for eksterne systemer. Grensesnittet kan for eksempel brukes av et søknadssystem for byggesaker til å finne tidligere tegninger eller vedtak på en eiendom.

Flere kommuner velger å sette opp tilrettelagte arkivløsninger for selvbetjent innsyn og uthenting av dokumenter. Dette kan for eksempel være

 • et grensesnitt tilrettelagt for en meglerløsning som søker etter ferdigattest på et salgsobjekt
 • en byggesøknadsløsning der utbygger selv kan søke seg fram til siste gjeldende tegning på et bygg

Når kommunene tilrettelegger arkivet for ekstern tilgang med dette grensesnittet, må de på forhånd ha gjennomgått arkivet og påført innholdet relevant metainformasjon etter ArkivLett-standarden. Dette kan skje gjennom bruk at maskinlæring og kunstig intelligens. Arkivet må også være i tråd med regelverk for sensitive data og GDPR.

Hvilke gevinster får dere ved å ta tjenesten i bruk?

Disse standardene skal gjør det enklere for applikasjoner å utveksle data på en standarisert måte.

 • Standardene skal gjør det enkelt å snakke med system fra flere leverandører. Har en laget støtte for f.eks Fiks arkiv skal en kunne arkivere i alle arkiv som støtter Fiks arkiv. Dette vil føre til lavere utviklingskostnader for leverandører av fagsystem.
 • Rask kommunikasjon vil føre til lavere tidsbruk for å utveksle data mellom system
 • Sikker kommunikasjon gjør at system kan utveksle sensitive data på en trygg måte.
 • Enklere å skifte leverandør når alle bruker samme standard.

Hva koster det å bruke tjenesten?

Gjeldende pris for Fiks protokoll finner dere i prisoversikten.

Prisen dere betaler for tjenestene på Fiks-plattformen, er beregnet etter selvkost-prinsippet. KS tjener ikke penger på tjenestene, men prisen dekker kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Slik tar dere tjenesten i bruk

Konfigurer opp tjenesten i fiks konfigurasjon. En generell veiledning finnes her: https://ks-no.github.io/fiks-plattform/tjenester/fiksprotokoll/brukerveiledning/

Vi anbefaler dere å ta kontakt med leverandøren av systemet for å få vite hvilke krav hvert fagsystem krever.

Lenke til avtalevedlegg.

ROS og DPIA

Her finner dere maler dere kan bruke for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurdere personvernkonsekvenser (DPIA).

Lenke til DPIA (kommer)