Fiks register

Fiks register er en samling av nasjonale fellesløsninger (registre) som kommuner og fylkeskommuner kan gjøre oppslag i, på Fiks-plattformen. Foreløpig består Fiks register av opplysninger fra Skatteetatens folkeregister og skatte- og inntektsopplysninger. I tillegg bruker Fiks folkeregister opplysninger fra Digitaliseringsdirektoratets kontaktregister for å hente opplysninger om e-post og mobilnummer til innbyggere.

Avtaler og priser for Fiks register er som tidligere gjennom tjenestene Fiks folkeregister og skatte- og inntektsopplysninger.

Under finner du informasjon om hvilke registre som per i dag er tilgjengelige for bruk i Fiks register.

Fiks skatte- og inntektsopplysninger

Fiks skatte- og inntektsopplysninger er en egen tjeneste på Fiks-plattformen og består av følgende undertjenester:

  • Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO
  • Praktisk bistand og opplæring
  • Langtidsopphold på institusjon (tilgjengelig i produksjonsmiljøet fra midten av oktober)

Informasjon om hvilke avtaler som må på plass før bruk finner du her: https://portal.fiks.ks.no/fiks/avtalen/

Forutsetning for tilgang er at nødvendige avtaler med Skatteetaten er på plass. Det er andre avtaler og prosesser for avtaleinngåelse enn for opplysninger fra folkeregisteret.
Se veileder for Skatte- og inntektsopplysninger på ks.no.

ROS-vurdering for skatte- og inntektsopplysninger

KS.no finner du en liste over ofte stilte spørsmål knytte til KS sine løsninger for deling av data fra Skatteetaten.

Følgende tjenester er nå tilgjengelig innenfor området skatte- og inntektsopplysninger:

Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO
Denne løsningen tilrettelegger for at kommunal sektor skal kunne vurdere om husholdninger i sin kommune har rett på redusert foreldrebetaling for barn i barnehage eller SFO. Som kommunalt ansatt vil du kunne legge inn inntektsår og slå opp på fødselsnummer. I svaret får man tilbake et inntektsgrunnlag som kan legges til grunn i vurderingen for redusert betaling. Løsningen kan enten benyttes som en nettsideløsning eller som en integrert del av kommunens fagsystem.

Når du skal ta i bruk tjenesten og opprette en rolle må du bruke tjenesteområdet som heter Foreldrebetaling SFO/barnehage.

Dokumentasjonen som ligger til grunn for beregning og løsning finner du her:

Praktisk bistand og opplæring
Løsningen tilrettelegger for at kommunal sektor skal kunne foreta en egenandelsvurdering knyttet til egenbetaling av praktisk bistand for sine innbyggere. Den kommunalt ansatte vil kunne velge inntektsår, samt legger inn fødsels- og personnummer på den/de man ønsker å få skatte- og inntektsopplysninger. Responsen vil være en beregningstabell med et inntektsgrunnlag som kan benyttes videre i saksbehandlingen. Denne kan videre journalføres i form av en PDF.

Når du skal ta i bruk tjenesten og opprette en rolle må du bruke tjenesteområdet som heter Helse og omsorg – praktisk bistand.

Dokumentasjonen som ligger til grunn for beregningstabellen og løsning finner du her:

Langtidsopphold på institusjon
Denne tjenester er ikke tilgjengelig i produksjonsmiljøet enda, men er antatt produksjonsatt i midten av oktober (uke 42). Selv om det ikke er mulig å bruke tjenesten enda, er det noe forberedelser kommuner/leverandører kan gjøre allerede nå. Veilederen under gir en steg-for-steg-oppskrift på hva som kan gjøres i forkant:

Fiks folkeregister

Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. De fleste av landets kommuner har i dag avtale med KS om å bruke tjenesten.

Om Fiks folkeregister

Produktbeskrivelse
Beskrivelse av tjenesten Fiks folkeregister, tilgang til testdata og planer for utvikling av tjenesten.

Ofte stilte spørsmål

Veiledere, ROS, m.m.
Veiledere, maler for ROS og DPIA, presentasjon av prosjektet.

Kommunal bolig og kommunal bostøtte

Kommuner og fylkeskommuner
Informasjon om hvordan Fiks folkeregister brukes i kommunene og i fylkeskommunene.

Verktøy

Leverandører
Leverandørdialog og oversikt over fagsystem som henter personopplysninger fra folkeregisteret ved bruk av Fiks folkeregister.

Tilgang til Fiks folkeregister skjer i tre steg:

StegOppgaveBeskrivelseReferanse
AGodkjenne Skatteetatens bruksvilkårBruker av løsningen (kommune/fylkeskommune/IKS/statlig virksomhet) må be om tilgang og godkjenne vilkår for bruk av det modernisert folkeregister.Skatteetatens nettside
BTildele KS rettigheter i AltinnBruker av løsningen må tildele KS rettigheter til å hente opplysninger fra folkeregisteret.Delegere rettigheter til KS på vegne av brukeren. KS sitt org.nr. er: 971032146
CSignere avtaler med KSTjenesteavtalen (tjenestevedlegget) signerer dere digitalt fra forvaltningssiden til Fiks-plattformen.Tjenestevedlegg for Fiks folkeregister 
(signeres av kommunalsjef stab-støtte)

Ta kontakt med fiks@ks.no hvis du har spørsmål om Fiks register.